Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Kostenverhoging door vakantiebijslag over overuren

26 oktober 2017

Huidige wetgeving

Op basis van de huidige wetgeving dient er, tenzij er afspraken is gemaakt in de CAO over de overuren geen vakantiegeld betaald te worden.

Wetgeving 1 januari 2018

Doordat overwerk vanaf 1 januari 2018 onder het loonbegrip uit de WML valt, heeft dit tot gevolg dat vanaf 1 januari 2018 ongeacht de hoogte van het (basis)loon ook over het loon over overwerk vakantiegeld moet worden betaald!

Dit is dus een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige wetgeving en zal voor u tot een (aanzienlijke) stijging van de werkgeverslasten leiden!

Er is geen overgangsregeling getroffen voor overwerkuren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018. Voor een werkgever is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018 – ook al zijn de uren opgebouwd vóór laatstgenoemde datum – moet er vakantiebijslag over overuren worden betaald.

Uitzonderingen

  • Het is tot 1 januari 2019 mogelijk overuren door middel van tijd-voor-tijd te compenseren als de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk als deze compensatiemogelijkheid in de toepasselijke cao is opgenomen. Voortaan dient compensatie in tijd-voor-tijd in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur.
  • Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantiebijslag te betalen..
  • Het is en blijft mogelijk om met werknemers die meer dan drie maal het minimumloon verdienen af te spreken dat zij over het meerdere geen recht op vakantiebijslag hebben.
  • Ook blijft het mogelijk om met werknemers met een hoog (basis)loon schriftelijk af te spreken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon