Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Belastingplan 2017 aangenomen d.d. 20-12-2016

21 december 2016

Op 20 december 2016 is het belastingplan 2017 aangenomen.

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

Belastingplan

Uitfasering Pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft het besluit uitfasering pensioen in eigen beheer opgeschort. Hiermee zal er een wijziging van de datum van inwerkingtreding van uitfasering plaats gaan vinden. Wordt derhalve nog vervolgd.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

In 2017 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2%-punt verlaagd. Derhalve wordt het maximale aftrekbare belastingpercentage voor de eigen woning aftrek 50%.

Vermogensrendementheffing 2017

Tot en met het jaar 2016 wordt box 3 vermogen belast tegen een forfaitair rendement van 4% en een vast belastingtarief van 30%. Vanaf 2017 blijft het belastingtarief 30%, maar het forfaitair rendement wordt gestaffeld en wel als volgt:

  • Vermogen 0-100.000 2,87%
  • Vermogen 100.000 – 1 mln 4,6%
  • Vermogen 1 mln > 5,39%

De verhoging van de vrijstelling van vermogen van € 25.000 naar € 50.000 is niet aangenomen en aangehouden tot een nader tijdstip.

Aftrek uitgaven monumentenpanden

Onderhoudskosten voor rijksmonumenten zijn (na aftrek van eventuele subsidies) voor 80% aftrekbaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen monumenten die als eigen woning worden belast in box 1 en monumenten die als overig vermogen worden belast in box 3.

Vervallen schuld toekomstige kinderalimentatie box 3

Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om de toekomstige kinderalimentatie uitgaven als schuld in box 3 op te voeren.

Vrijstelling schenkbelasting Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. De vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden.

Bijtelling zaken- en leaseauto’s

Vanaf 2017 geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22 procent bij privégebruik van zakelijke personenauto’s. Daar is nog maar één uitzondering op: 4 procent bijtelling voor auto’s die in het geheel geen schadelijke stoffen uitstoten, dus elektrische wagens en waterstofauto’s.

Verruiming definitie bouwterrein

Vanaf 2017 gaat de omschrijving van bouwterrein luiden: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Voor kopers die geen recht op aftrek van btw hebben, kan daardoor de aankoopprijs van onbebouwde grond fors (15%) stijgen. Als de koper een btw-ondernemer is, is de verkrijging van bouwterrein door de koper vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen

Er komt toch geen kentekenplicht voor tractoren en andere landbouwvoertuigen. Een meerderheid in de tweede kamer stemde 20-12-2016 tegen het wetsvoorstel van minister Schultz van Haegen.

Afvalstoffenbelasting

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de belasting op afvalstoffen € 13,11 (2016 € 13,07) per 1.000 kilogram afval. Dit tarief geldt voor afval dat wordt gestort of verbrand. Afval dat wordt gerecycled wordt niet belast. Voor geëxporteerd afval geldt per 1 januari 2017 het nihiltarief met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Vereenvoudigingen teruggaafregeling oninbare vorderingen btw

De teruggaafregeling voor oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd via de introductie van een éénjaarscriterium. Dit houdt in dat de ondernemer de reeds door hem voldane btw kan terugclaimen, indien een vordering één jaar na opeisbaarheid van de vergoeding nog niet is betaald. Daarnaast wordt deze regeling verder vereenvoudigd door niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen van de ondernemer, tenzij deze ondernemer de vordering van een ander heeft overgenomen. De teruggaaf kan in de reguliere aangifte worden teruggeclaimd in het tijdvak dat de vordering oninbaar is geworden.

Enkele overige belangrijke wijzigingen 2017

Minimumloon, minimumjeugdloon

Vanaf 2017 werkt het kabinet toe naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar en een hoger minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20- jarigen. Daarnaast voert het kabinet een wettelijk minimumuurloon in, zodat het minimumloon per gewerkt uur niet meer afhankelijk is van de arbeidsduur.

Jaarrekening verplicht digitaal aanleveren

Vanaf 1 januari 2017 zijn kleine bedrijven verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Dat moet via Standaard Business Reporting.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor aan te nemen werknemers met een loon tussen de 100-125% van het minimumloon (van 23 jarigen). De belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan de werkgever in 2018 automatisch uit. Met het vaststellen van het (uur)loon zou hiermee mogelijk rekening gehouden kunnen worden. De teruggaven bedragen maximaal € 2.000 per werknemer.