Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Wet arbeidsmarkt in balans

10 juni 2019

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel om de verschillen in risico tussen vast en flexibel personeel kleiner te laten zijn. Welke wijzigingen komen er vanaf 1 januari 2020.

Tijdelijke contracten

Periode tijdelijke contracten worden maximaal 36 maanden. Aantal contracten blijft 3, tenzij per cao afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Proeftijd

Contracten langer dan 6 maanden -> proeftijd van 1 maand, tenzij in CAO  anders afgesproken.  Contracten langer dan 2 jaar of onbepaalde tijd -> proeftijd van 2 maanden.

Transitievergoeding

Er komt een transitievergoeding bij elke opzegging door de werkgever, ook bij tijdelijke contracten.

Standaard transitievergoeding wordt berekend per kalenderjaar 1/3 * maandloon, eventueel naar tijdsgelang aantal maanden gewerkt in het jaar.

Transitievergoeding moet binnen één maand na afloop van het dienstverband worden uitbetaald, tenzij in onderleg schriftelijk is overeengekomen om af te zien van een transitievergoeding.

Bij geen transitievergoeding, dient een werknemer binnen 3 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om een transitievergoeding op te eisen.

Transitievergoeding wordt verminderd met uitgaven door werkgever voor (mits schriftelijk overeengekomen en niet ouder dan 5 jaar):

 • Maatregelen gericht op voorkomen/ verkorten van werkloosheid
 • Maatregelen gericht op bevorderen van bredere inzetbaarheid
 • Opleidingskosten t.b.v. bredere inzetbaarheid binnen eigen organisatie. (opnemen in studie-overeenkomst!)

 Compensatie transitievergoeding

UWV kan mits aan de voorwaarden voldaan een tegemoetkoming doen in de transitievergoeding bij:

 • Bedrijfsbeëindiging wegens pensionering (niet eerder dan 6 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd)
 • Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer (tenminste 6 maanden)
 • Compensatie geldt alleen voor kleine werkgever (minder dan 25 werknemers)
 • UWV compenseert vanaf 1 april 2020 uitbetaalde transitievergoedingen bij ontslag langdurige arbeidsongeschikte werknemer.

Aanvraag binnen 6 maanden.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt werkkostenregeling gewijzigd:

 • Verklaring omtrent gedrag wordt vrijgesteld.
 • Vrije ruimte wordt:
  • Tot € 400.000 loonsom 1,7 %
  • Meerdere vanaf € 400.000 loonsom 1,2%

 

Werkkleding

Voor de werkkostenregeling gelden twee soorten werkkleding:

 • Arbowerkkleding -> dit is werkkleding, die blijkt uit het Arbo plan.
 • Niet Arbo werkkleding->
  • Belast, indien eigendom werknemer
  • Onbelast, logo 70 cm² of blijft op werkplek of niet buiten werktijden dragen
   • Bruikleenovereenkomst maakt je positie beter.

 Onbenutte vrije ruimte:

 • Extra beloning aanwijzing t.b.v. vrije ruimte. Tot een bedrag van € 2.400 kan als gebruikelijk gezien worden.
 • Bedrag stallen bij de Personeelsvereniging pot voor een (lustrum) feest

 

Payrollovereenkomsten

 • Payroll personen krijgen dezelfde rechten en worden hierdoor duurder.

Oproepkrachten/ min-max contracten e.d.

Definitie voor oproepkrachten wordt gedefinieerd als volgt:

 • Geen vast aantal uren per week/maand
 • Geen doorbetaling eerste 6 maanden bij geen werk.
 • Vanaf 2020 verplicht vermelding op loonstrook
 • Vanaf 2020 verplicht contract met vast omvang aanbieden na 12 maanden in de 13de maand van ten minste het gemiddeld aantal uren van de voorgaande 12 maanden.
 • Werknemer kan schriftelijk afzien van zijn recht op een contract van vaste omvang.
 • Bij tijdelijk periode van oproepkracht dan is het mogelijk om een tijdelijk vast contract aan te bieden.
 • Bij een onbepaalde tijd van oproepkracht dan moet je een vast contract aan bieden.
 • Oproep werknemer moet minimaal 4 dagen van tevoren worden gedaan.

 Indien geen aanbod door werkgever gedaan in 13de maand, dan heeft de werknemer vijf jaar te tijd om met terugwerkende kracht zijn salaris op te eisen. (ook als hij niet gewerkt heeft)

 Advies: Spreek oproepcontract af korter dan 12 maanden om, daarna te beoordelen hoe verder.

 WW-premie

Er komt voor alle bedrijfstakken een hoge en lage WW-premie. De hoge WW-premie zal circa 5% hoger zijn. (dit zijn werkgeverslasten)

Lage WW-premie

 • De lage WW-premie wordt van toepassing bij schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd, waarbij omvang eenduidig is vastgelegd, niet zijnde een oproepoverenkomst.
 • Werkelijke uren wijkt < 30% af dan contracturen.

Correctieverplichting

De salarisadministratie dient verplicht achteraf aangepast te worden met het hoge WW-premie bij:

 • Einde dienstverband binnen 5 maanden (ook door opzegging door werknemer)
 • Werkelijke uren wijkt > 30% van contracturen af, tenzij omvang al meer dan 35 uur per week is.
 • Werknemer krijgt binnen 1 jaar na aanvang dienstverband recht op een WW-uitkering.

Belastingdienst kent alle gegevens, gezien de extra verplichte velden in de loonadministratie. De belastingdienst komt uiterlijk 15 maart van het nieuwe jaar met een brief met het verzoek om te corrigeren. (Risico vergrijpboete van 50%)

Acties

Zorg voor een contract bij vaste werknemers, die minimaal voldoet aan:

 • Onbepaalde tijd
 • Eenduidige omvang aantal uren
 • Schriftelijke vastlegging
 • Datum in dienst

Op straffe van circa 5% hogere WW-premie en fraude boete van minimaal € 2.300, indien in loonadministratie wordt ingevuld dat er een contract aanwezig is, maar echter niet (meer) blijkt te zijn.

Disclaimer

Hoewel we deze memo met uiterste zorg hebben opgesteld, aanvaarden wij geen enkel aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheden van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.