Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Wijziging uiterste datum deponering jaarrekening bij de KvK

7 maart 2017

Naar aanleiding van een wetswijziging in 2015 is de deponeringstermijnen van de jaarrekening 2016 (al dan niet in verkorte versie) gewijzigd.

Opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening van een B.V. dient jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, door het bestuur te worden opgemaakt. Deze vijfmaandstermijn voor opmaking van de jaarrekening kan door de Algemene Vergadering worden verlengd met maximaal vijf maanden. Voor het nemen van een verlengingsbesluit dient in de notulen van de Algemene Vergadering het besluit worden vastgelegd. Daarmee ontstaat dan een maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening van tien maanden na afloop van het boekjaar (veelal 31 december).

Vaststellen jaarrekening

Het bestuur zorgt voor het opstellen van de jaarrekening, terwijl in de Aandeelhoudersvergadering de jaarrekening wordt vastgesteld. In deze zijn er drie situaties en wel:

  1. Aandeelhouder is gelijk aan de bestuurder van de vennootschap
  2. Aandeelhouder(s) zijn niet gelijk aan de bestuurder van de vennootschap
  3. In de statuten is expliciet opgenomen een tweemaandstermijn na opstellen van de jaarrekening.

In situatie 1 is het wettelijk geregeld dat de datum van vaststellen gelijk is aan het opstellen van de jaarrekening. In situatie 2 en 3 is de uiterlijke vaststellingsdatum 2 maanden na de genoemde tien maanden.

Binnen acht dagen na het vaststellen van de jaarrekening dient deze (al dan niet in verkorte versie) gedeponeerd te worden. Dit betekent bij genoemde situaties:

  1. Uiterlijk 8 november (2017 voor boekjaar eindigend op 31-12-2016)
  2. Uiterlijk 8 januari (2018 voor boekjaar eindigend op 31-12-2016)
  3. Uiterlijk 8 januari (2018 voor boekjaar eindigend op 31-12-2016)

Sancties niet (tijdig) deponeren

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben. Ten eerste is het een economisch delict, dus een strafbaar feit. Dit kan leiden tot een flinke geldboete (max. € 19.500).

Ten tweede – voor de praktijk zo mogelijk nog belangrijker – wordt het niet of niet tijdig deponeren van jaarrekeningen aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. In het geval van faillissement ontstaat dan het wettelijke vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak kan zijn van dit faillissement. Hierdoor zijn de bestuurders mogelijk hoofdelijk aansprakelijk.

Ten slotte zorgt het niet tijdig deponeren van de jaarrekening ook nog eens voor een slechtere credit rating bij de kredietmaatschappijen.